Mały Miś w świecie wielkiej literatury

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” to projekt ogólnopolski, do którego dołączyli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie –  Szkoły Filialnej dla uczniów z Autyzmem i Zespołem Aspergera.

 • Organizatorem projektu w roku szkolnym 2018/2019 jest Grupa MAC S.A.
 • Autorem projektu jest Aneta Konefa

Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 9. kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
 10. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 11. promocja przedszkola,
 12. rozwijanie współpracy między nauczycielami.

Projekt jest zgodny z  kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.