Rewalidacja społeczna

Rewalidacja to całokształt podejmowanych i usystematyzowanych działań, które mają na celu przywrócenie niepełnosprawnemu intelektualnie człowiekowi możliwie pełnej sprawności. To usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Rewalidacja jest procesem wychowawczym, edukacyjnym i terapeutycznym z zaplanowanymi celami. Uwzględniają one teoretyczną wiedzę i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną.

Obecnie w swym zakresie rewalidacja obejmuje szereg oddziaływań natury społecznej i pedagogicznej, które mają za cel przywrócenie osobie niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Ważne, by zróżnicować charakter oddziaływań skierowanych na osoby o niepełnosprawności intelektualnej oraz fizycznej, jak i uwzględnić ich wiek.

Umiejętność społeczna to zdolność do odpowiedniego zachowywania się w różnych sytuacjach społecznych, a także nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi. Wyróżnia się takie umiejętności jak: poznawanie się, wzajemne zrozumienie, wyrażanie siebie, komunikacyjne, współpracy, asertywne, interpersonalne oraz zaufanie. Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne kierowane są głównie dla osób z różnorodnymi zaburzeniami oraz cechami osobowości np. zespół Aspergera, autyzm, ADHD, ADD, zaburzenia rozwojowe, zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze.

Kształtowanie umiejętności realizuje się poprzez:

 • rozwój społeczny – poznawanie innych osób, integracja z grupą, rozwijanie umiejętności autoprezentacji,

 • zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego porozumiewania się (komunikacja werbalna i niewerbalna) w różnych sytuacjach,

 • współdziałanie w grupie podczas zabawy i pracy,

 • rozwijanie świadomości swoich mocnych i słabszych stron,

 • rozwijanie świadomości różnic i podobieństw między osobami,

 • ekspresję siebie, swobodną aktywność i zabawy ruchowe,

 • gry i zabawy ruchowe sprzyjające pokonywaniu dystansu fizycznego,

 • budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,

 • kształtowanie poczucia własnej wartości,

 • wdrażanie do wyrażanie siebie w różnych formach działalności,

 • rozbudzenie ciekawości aktywnością słowną lub komunikacją alternatywną,

 • trening umiejętności praktycznych (składanie życzeń, przygotowywanie imprezy, wyjście do kawiarni na lody, pizzę, przejazd tramwajem, autobusem itp.),

 • budowanie pozytywnych związków pomiędzy uczestnikami grupy a otoczeniem,

 • zdobywanie umiejętności dostrzegania i wyrażania emocji swoich i rówieśników,

 • zdobywanie umiejętności zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych,

 • uczenie się sposobów odreagowywania napięć emocjonalnych,

 • określanie własnych stanów emocjonalnych i ich przyczyn.